Forretningsgange

1. BAGGRUND

1.1. Denne forretningsgang for rådgivningsforløb (herefter ”forretningsgangen”) skal sikre, at Hauritz ApS (herefter ”Økonomi byHauritz”) til enhver tid overholder gældende lovgivning og interne retningslinjer i forbindelse med udførelse af finansiel rådgivning samt boligkreditformidling.

1.2. Forretningsgangen skal sikre, at alle Økonomi byHauritz’ kunder behandles efter samme standarder og sikrer overholdelse af forpligtigelsen til god rådgivning.

2. RETSGRUNDLAG

2.1.     Bekendtgørelse nr. 379 af 02/04/2020 af lov om finansielle rådgivere, investeringsrådgivere og boligkreditformidlere.

2.2.     Bekendtgørelse nr. 331 af 07/04/2016 om god skik for finansielle rådgivere.

2.3.     Bekendtgørelse nr. 752 af 23/04/2021 om god skik for boligkredit.

2.4.     Bekendtgørelse nr. 1678 om tredjepartsbetalinger m.v. af 18/11/2020.

3. GOD RÅDGIVNING

3.1.     Det er Økonomi byHauritz’ erklærede mål til enhver tid at yde uafhængig og kompetent finansiel rådgivning om hele kundens formue, hvorfor kunderne anses for ”helkunder” i den forstand, at Økonomi byHauritz i forbindelse med opstart af kundeforhold og den løbende rådgivning i videst muligt omfang modtager komplet overblik over kundens økonomiske forhold.

3.2.     Uafhængig rådgivning, idet Økonomi byHauritz ikke har særinteresser hos leverandører af finansielle tjenester eller tilsvarende, hvorved Økonomi byHauritz’ uafhængighed kan anfægtes i overensstemmelse med politikken for interessekonflikter.

3.3.     Derfor returneres eventuelle provisioner eller tilsvarende til kunderne.

3.4.     Økonomi byHauritz er udelukkende honoreret af den enkelte kunde ud fra et fast fee, der fastsættes pba. det enkelte kundeforholds kompleksitet, formueforhold og rådgivningsbehov (omfang af ydelser).

4. AKTIVITETER

4.1.     Økonomi byHauritz udfører en række aktiviteter, som spænder fra budgettering og planlægning til decideret finansiel rådgivning og formidling af boligkreditaftaler, herunder:

 • Gennemgang af daglig økonomi inkl. lån og kreditter
 • Udførelse af ændringer (bankskifte, sammenlægninger etc.)
 • Rådgivning om liv- og pensionsforsikringer
 • Boligkøb ekskl. møder med bank og advokat
 • Boligkøb inkl. møder med bank og advokat
 • Boligsalg, rådgivning omkring processen, indfrielse af lån, ændring af skat
 • Boligsalg inkl. møder og forhandling med mæglere
 • Omlægning af bolig- og realkreditlån ekskl. møder med bank/indhentning af tilbud
 • Omlægning af bolig- og realkreditlån inkl. møder med bank/indhentning af tilbud
 • Totalgennemgang af ny økonomi ifm. skilsmisse eller dødsfald
 • Hjælp til unge med udarbejdelse af budget, konti, kort, abonnementer, skat mv.

5. FASER I RÅDGIVNINGSFORLØBET

5.1.     Der tages en indledende samtale med kunden af cirka en halv times varighed. Dette vil være uden beregning for kunden. På baggrund af denne samtale vurderer Pia Hauritz, om der er mulighed for, at Økonomi byHauritz kan skabe værdi for kunden i form af optimering af kundens økonomi, administrativ lettelse for kunden mv.

5.2.     Økonomi byHauritz udarbejder en rådgivningsaftale som beskriver omfanget af rådgivningen, antal møder omfattet af aftalen, evt. opfølgning, løbetid på aftalen samt prisen for udførelse af rådgivningsarbejdet.

5.3.     Uanset hvilken finansiel rådgivning der er tale om, skal Økonomi byHauritz indhente nedenstående økonomiske oplysninger fra kunden, før en rådgivningsaftale kan startes op.

 • Seneste 3 lønsedler/pensionsudbetalinger
 • Seneste årsopgørelse
 • Nyeste forskudsopgørelse
 • Pensionsinfo
 • Budget over faste udgifter og forbrug
 • Engagementsoversigt fra kundens bank/banker
 • Årsopgørelse på eventuelle realkreditlån

5.4.     Har kunden problemer med at fremfinde ovenstående, vil rådgiveren fra Økonomi byHauritz kunne være behjælpelig med at fremfinde dokumenter samt udarbejde privatbudget. Prisen for denne ydelse vil fremgå af rådgivningsaftalen.

5.5.     Ønsker kunden, at rådgiveren hos Økonomi byHauritz skal have fuldmagt til at disponere på kundens vegne, fx indhente restgældsoplysninger, informationer omkring pensionsordninger o.l., vedlægges denne fuldmagt rådgivningsaftalen. Fuldmagten vil indeholde det præcise omfang af fuldmagten.

5.6.     Herefter kan rådgiveren hos Økonomi byHauritz danne sig det fulde overblik over kundens økonomi. Herudfra vil der blive dannet et overblik over kundens nuværende økonomi, formue samt allokeringen heraf.

5.7.     Der aftales et møde, hvor rådgiveren kan opnå yderligere informationer til at danne dette overblik og/eller spørge ind til kundens finansielle ønsker og forventninger til brug for behovsafdækning af kundens ønsker. Dette møde afsluttes med at aftale et nyt tidspunkt for et møde, hvor rådgiveren præsenterer hvilke muligheder kunden har for optimering af økonomi og/eller formue.

5.8.     Omfatter den enkelte kundeaftale fuldmagt til, at Økonomi byHauritz gennemfører de aftalte ændringer, vil dette efterfølgende ske på et aftalt tidspunkt med kunden – typisk umiddelbart efter mødet, medmindre særlige forhold taler imod.

5.9.     Omfatter den enkelte kundeaftale hjælp til rettelse af års- og forskudsopgørelse som følge af ændringer i kundens finansielle forhold, aftales nyt møde hvor dette effektueres. Dette skal som regel ske inden årsskifte.

6. TYPER AF YDELSER

6.1.   Daglig økonomi

6.1.1.  Som rådgiver hos Økonomi byHauritz skal du hjælpe kunden til at danne en overskuelig hverdagsøkonomi. Rådgivningen starter med en gennemgang af kundens enkelte konti, kort, netbank og øvrige betalingsløsninger samt brugen heraf.

6.1.2.  Herefter lægges et detaljeret budget, og det drøftes hvordan kunden ønsker at administrere sin økonomi. Her vil drøftelsen med kunden være, om økonomien skal være meget opdelt/adskilt, skal det være så simpelt som muligt, er der behov for flere/færre kontokort, kan kunden opnå færre gebyrer og overtræksrenter, er der uhensigtsmæssige abonnementer, der kan opsiges, er der brug for hjælp til opsætning af digitale løsninger eller en mere struktureret økonomi.

6.1.3.  Kunden vil efter endt rådgivning modtage et referat indeholdende de punkter, der skal ændres.

6.1.4.  Ønsker kunden, at Økonomi byHauritz udfører de aftalte ændringer i forhold til konto set-up, nye kort, igangsættelse af netbank etc., kan dette ligeledes udføres.

6.1.5.  Udtrykker kunden utilfredshed med rådgivning eller priser i nuværende bank og/eller kreditselskaber, kan Økonomi byHauritz forhandle med nuværende bank samt indhente tilbud fra 2 andre banker, som præsenteres for kunden. Kunden kan give Økonomi byHauritz fuldmagt til at gennemføre ændringerne.

6.2.  Lån og kreditter

6.2.1.  Udgangspunktet for denne rådgivning er, at der dannes et overblik over kundens daglige økonomi jf. punkt 6.1 for ’Daglig økonomi’. I dette overblik medtages naturligt de lån og kreditter som kunden måtte have. Formålet med lån og kreditter drøftes med kunden, og der udarbejdes et overblik med ydelser, restgæld, priser og øvrige vilkår.

6.2.2.  På baggrund heraf vurderes det, om kunden kan opnå besparelser i form af ændrede priser eller vilkår ved at omlægge hele eller dele af gælden.

6.2.3.  Ønsker kunden Økonomi byHauritz hjælp til omlægning/sammenlægning af gæld og/eller forhandling af priser hos nuværende udbyder, kan Økonomi byHauritz indhente tilbud fra 2 andre udbydere, som præsenteres for kunden. Kunden kan give Økonomi byHauritz fuldmagt til at gennemføre ændringerne.

6.3.  Pension og personforsikringer

6.3.1.  Der dannes et overblik over kundens nuværende pensionsopsparinger – det være sig type af opsparing, indbetaling, udbetalingsdato, investering af midlerne og tilknyttede garantier og forsikringer. Det afstemmes herefter med kunden:

 • Hvornår denne forventer at gå på pension
 • Hvad skal der være penge til på dette tidspunkt (bolig, rejser, bil etc.)
 • Er der øvrig formue, som kan supplere folkepensionen

6.3.2.  Desuden vil Økonomi byHauritz afdække, hvordan kunden, via sine pensioner, er forsikret, hvis der skulle opstå sygdom, invaliditet eller død inden pensionstidspunktet. Det drøftes med kunden, om dækningerne er tilstrækkelige.

6.3.3.  Konkluderer gennemgangen at kundens ordninger kan sammenlægges eller der på anden vis skal ske tilpasning af opsparing og forsikringsdækninger, kan Økonomi byHauritz indhente tilbud fra 2 øvrige pensionsselskaber med henblik på at optimere pris og vilkår.

6.4.  Investering

6.4.1.  Har kunden kontant indestående som ønskes placeret i værdipapirer eller er der allerede bestående depot med værdipapirer, drøftes kundens risikoprofil og tidshorisont. Nuværende allokering gennemgås og denne sammenholdes med kundens forventninger / investeringsprofil. Er der uoverensstemmelse mellem dette, drøftes overordnet hvordan allokeringen kan ændres, så den svarer til kundens investeringsprofil.

6.4.2.  I en drøftelse med kunden kan ligeledes lægges en strategi for, hvornår og hvordan kunden ønsker at handle.

6.4.3.  Økonomi byHauritz tilbyder at gennemgå priser og vilkår på opbevaring og handel med værdipapirer, og det vurderes om dette er markedskonformt, eller om kunden kan opnå bedre vilkår via forhandling eller i andre banker.

6.4.4.  Der tilbydes bistand i møde mellem kunde og investeringsrådgiver. Økonomi byHauritz yder ikke specifik investeringsrådgivning, og anbefaler dermed ikke handel med konkrete værdipapirer, fonde, pasningsløsninger etc.

6.5.  Boligkøb

6.5.1.  Når kunden skal købe bolig, kan Økonomi byHauritz være med fra start til slut. Er der tale om en førstegangskøber, vil det indledende møde tage udgangspunkt i processen omkring boligkøb. Hvilke overvejelser skal kunden gøre sig omkring boligen, og især hvad er vigtigt i forhold til økonomien og juraen. Økonomi byHauritz vil anbefale, at kunden tager en advokat med i boligkøbet, som gennemlæser dokumenter, udarbejder skøde og evt. drøfter testamente med kunden, hvis dette er relevant.

6.5.2.  Økonomi byHauritz tilbyder at være bisidder ved møde med bank og advokat samt gennemgå lånetilbud på realkredit- og bankfinansiering.

Ønsker kunden at Økonomi byHauritz overtager drøftelse med bank og realkredit, kan der gives fuldmagt til, at Økonomi byHauritz indhenter tilbud fra nuværende bank samt 2 øvrige banker. Dette indeholder tillige en kreditmæssig godkendelse af kunden fra den bank/realkreditinstitut kunden vælger.

6.5.3.  Økonomi byHauritz kan tillige være behjælpelig med at gennemgå salgsopstillinger og indgå forhandling med mægler omkring køb af en konkret bolig.

6.5.4.  Efter endt boligkøb tilbyder Økonomi byHauritz tilretning af budget samt vejledning til ændring af års- og forskudsopgørelse.

6.6.  Boligsalg

6.6.1.  Når kunden skal sælge bolig, kan Økonomi byHauritz være med fra start til slut. Det indledende møde vil tage udgangspunkt i processen omkring boligsalg. Herefter vil boligens belåning blive gennemgået af hensyn til frister for opsigelse, tidspunkt for indfrielse mv.

6.6.2.  Økonomi byHauritz tager dialog med bank/realkredit for at indfrielse sker på bedst mulige vilkår. Der kan være situationer, hvor det vil være mest optimalt med en kortere mellemfinansiering af hensyn til indfrielse af realkreditlån.

6.6.3.  Økonomi byHauritz tilbyder at indhente tilbud fra 3 mæglere inkl. fremvisning af boligen til mæglerne samt forhandling af salær.

6.7.  Belåning

6.7.1.  Økonomi byHauritz starter med at få et overblik over kundens ejendomme, værdier heraf og hvordan ejendommene er belånt. Her tænkes på belåningsgrad, låntype og afdragsprofil. Herefter regnes på, om belåningen kan optimeres ved at ændre lånesammensætning i forskellige ejendomme (helårsbolig, sommerhus, forældrekøb - hvis kunden har flere ejendomme).

6.7.2.  Der kan være situationer, hvor der skal foretages en opdateret vurdering af kundens bolig, hvis nuværende vurdering ikke er tidssvarende, og belåningsgraden dermed er forkert registreret. Hermed kommer kunden til at betale for højt bidrag. Ud fra kundens øvrige økonomi beregnes, om det er optimalt at omlægge til anden lånetype og/eller afdrage mere eller mindre på de aktuelle lån. Priser og vilkår gennemgås, og det vurderes om der kan opnås bedre vilkår ved at søge realkreditlån gennem et andet selskab.

6.7.3.  Økonomi byHauritz tilbyder at stå for ovenstående omkring ny vurdering mv. samt indhente tilbud på låneomlægning fra bestående realkreditinstitut samt 1 andet.

6.8.  Øvrige ydelser

6.8.1.  Derudover tilbydes rådgivning og / eller bistand ved møde i banken, hos revisor og advokat i forbindelse med særlige situationer i livet, hvilket kunne være:

 • Flytte hjemmefra
 • Skilsmisse
 • Dødsfald i nærmeste familie

6.8.2.  Bistand ved møde hos revisor og advokat vil alene omfatte inputs og fakta omkring kundens økonomiske forhold, hvis kunden har svært ved at overskue denne del.

6.8.3.  I de fleste tilfælde vil kunden efterspørge øvrige ydelser, hvor denne del dermed inkluderes i det samlede tilbud. Kunden vil modtage en indikation af den samlede pris, inden ydelsen udføres afhængig af omfang.

6.8.4.  I hver enkelt kundesituation tages udgangspunkt i kundens behov og udfordringer. Har kunden fx et komplet overblik over sit budget, men mangler hjælp til at føre en simpel hverdagsøkonomi, vil fokus være på dette. Det vil dog fortsat være nødvendigt for mig at få indblik i kundens samlede økonomi for at kunne yde grundig rådgivning, der tager højde for alle aspekter i kundens privatøkonomi.

6.9.  Startpakke for unge der skal flytte hjemmefra

6.9.1.  Økonomi byHauritz tilbyder en særlig pakke til unge mennesker, der skal flytte hjemmefra. Pakken indeholder hjælp til:

 • Budget
 • Etablering/opsætning af konti og kort
 • Gennemgang af lønseddel
 • SU-regler (SU >< løn)

 6.9.2.  Gennemgang af årsopgørelse og forskudsopgørelse (hvad er forskellen, og hvad er vigtigt at tjekke).

6.9.3.  Pakken henvender sig primært til privatpersoner mellem 18 – 25 år. Er kunden under 18 år, kræves værges samtykke før aftalen indgås.

6.10 Undervisning i privatøkonomi

6.10.1.  Undervisning i privatøkonomi på landets folkeskoler er kommet mere i fokus, og der er udviklet materiale til undervisning.

6.10.2.  Dog benyttes dette kun i meget lille grad, hvilket kan skyldes ’berøringsangst’ fra lærernes side eller manglende ressourcer i form af tid til forberedelse.

6.10.3.  Økonomi byHauritz vil tilbyde undervisning til elever i udskolingen og på videregående uddannelser.

6.10.4.     Pris og forløb aftales med den enkelte skole, og der udarbejdes individuelle tilbud på dette.

7. DOKUMENTATION OG OPBEVARING

7.1.1.  Alle aftaler indgås skriftligt og arkiveres elektronisk i en dedikeret mappe online eller på et andet varigt medium.

7.1.2.  Information om ydet rådgivning gemmes i relevant omfang skriftligt, herunder afgivne anbefalinger.

8. OPLYSNINGSPLIGTEN

8.1.   Forud for rådgivningsydelsen gives oplysninger til kunden om, hvorvidt:

 • rådgivningen ydes på et uafhængigt grundlag eller ej, jf. § 2, nr. 4, i bekendtgørelse om tredjepartsbetalinger m.v., og
 • rådgivningen er baseret på en generel eller på en mere begrænset analyse af forskellige typer finansielle instrumenter, og om
 • de finansielle instrumenter udstedes eller leveres af juridiske enheder, der har nære forbindelser til værdipapirhandleren eller andre juridiske eller økonomiske forbindelser, der kan svække det uafhængige grundlag for rådgivningen.

9. INFORMATION OM KUNDEN

9.1. Økonomi byHauritz indhenter oplysninger om kunden iht. ”kend din kunde”-princippet

9.2.     Af konkrete oplysninger indhentes:

 • Information om ejerforhold (ved juridiske personer),
 • Identifikationsoplysninger iht. P02 for hvidvask og terrorfinansiering,
 • information om kundens økonomiske forhold iht. punkt 5.3,
 • finansielle rapporter i form af regnskaber, kontoudtog og lignende i det omfang, det findes relevant (ved juridiske personer),
 • beskrivelse af kundens kendskab til og erfaringer med de rådgivningsområder, som er relevante.

10. KONTROL

10.1.     Pia Hauritz er ansvarlig for, at Økonomi byHauritz yder rådgivning i overensstemmelse med forretningsgangen.

11. OPDATERING

11.1.     Denne forretningsgang skal gennemgås mindst én gang om året samt efter behov.

Senest gennemgået 03.11.2021

Er du klar til det næste skridt?

Lad os aftale et tidspunkt for en indledende snak

Book gratis opkald eller online møde